Join the Håndlavet newsletter. Be the very first to know about our limited arrivals, receive special offers and more.

  Regulamin

  Regulamin Sklepu Internetowego “HASIK DESIGN”

  § 1 Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin określa zasady działania Sklepu Internetowego “HASIK DESIGN” prowadzonego przez HASIK DESIGN STUDIO GRZEGORZ HASIK TOMASZ KRZYŻANOWSKI S.C, zwany dalej “Sprzedawcą“.

  1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

  • drogą elektroniczną pod adresem contact@hasik.design;

  • za pośrednictwem Instagrama pod adresem @hasik_design.

  2. Wszelkie terminy i pojęcia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

  • “WARUNKI”– niniejszy Regulamin;

  • “KLIENT”– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną, składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym;

  • “KLIENT POSIADAJĄCY PRAWA KONSUMENTA” – osoba fizyczna, która działa w ramach swojej działalności gospodarczej, ale bez związku z jej zawodowym charakterem, a także z siedzibą lub miejscem dostawy w Polsce;

  • “KONSUMENT”– Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu w celach prywatnych;

  • “PRODUKT”– ruchoma rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, podlegająca Umowie Sprzedaży;

  • “UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)”– umowa sprzedaży towarów na podstawie Kodeksu Cywilnego zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;

  • “SKLEP ONLINE (SKLEP)”– witryna internetowa dostępna pod adresem https://hasik.design, umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień;

  • “ZAMÓWIENIE”– wyraźne oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

  3. Celem Sklepu jest sprzedaż produktów prezentowanych na jego stronie internetowej oraz umożliwienie Klientom składania Zamówień na te produkty za pośrednictwem strony internetowej.

  4. Sprzedaż odbywa się online między Kupującym a Sprzedającym. Każdy Klient dokonujący zakupów w Sklepie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

  § 2 Warunki składania zamówień i gwarancja

  1. Składanie Zamówień w Sklepie nie wymaga rejestracji ani logowania. Klient musi wypełnić formularz online, podając niezbędne dane do zidentyfikowania go oraz do rozpoczęcia realizacji Umowy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie adres dostawy). Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Aby otrzymać produkt, Klient musi dostarczyć swoje dane adresowe.

  2. Czas realizacji Zamówienia zależy od rodzaju produktu i może wynosić do 8 tygodni.

  3. Gwarancja na produkty wynosi 12 mc-y od daty zakupu produktu. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu (żarówki).

  § 3 Cena produktu, sposoby płatności i dostawa

  1. Ceny produktów podawane przy każdym z nich obowiązują w chwili składania Zamówienia przez Klienta i zawierają podatek VAT.

  2. Darmowy koszt dostawy Zamówienia do krajów UE realizowany jest od 3 do 7 dni roboczych. Do krajów poza UE od 2 do 8 tygodni.

  3. Akceptowane sposoby płatności za Produkty to:

  • tradycyjny przelew bankowy;

  • płatności elektroniczne za pośrednictwem Paynow oraz Paypal.

  4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta.

  § 4 Roszczenia i skargi

  1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad i zrealizować usługi zgodnie z zawartą Umową. W przypadku wykrycia wad w dostarczonym Towarze, Klient może skorzystać z gwarancji lub uprawnień wynikających z rękojmi, według własnego wyboru. Te uprawnienia są niezależne od siebie.

  2. W przypadku umów zawartych z Konsumentami i Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi przez okres 2 lat od daty wydania Towaru.

  3. Jeśli Klient stwierdzi wady w dostarczonym Produkcie lub usługach, może złożyć reklamację, udokumentować nieprawidłowości i wyrazić swoje oczekiwania co do naprawy lub wymiany.

  4. Reklamację można złożyć elektronicznie lub pisemnie na adres Sklepu.

  5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Klient zostaje poinformowany o wynikach rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

  6. W przypadku sporu co do uzasadnienia odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, takich jak mediacja lub sąd polubowny.

  7. Klient może żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w zależności od okoliczności.

  8. Koszty transportu reklamowanego Towaru z tytułu rękojmi pokrywa Sklep, który określa formę dostawy.

  9. Sklep nie akceptuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  10. Jeśli Klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy, otrzyma zwrot płatności za produkt,niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od poinformowania o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot płatności następuje na konto bankowe, z którego dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie określi inny sposób zwrotu.

  11. Sklep zastrzega sobie prawo do zatrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania przez Klienta, w zależności od tego, co zdarzy się wcześniej.

  § 5 Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient będący Konsumentem lub Klientem uprawnionym do korzystania z praw konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania rzeczy. Aby skorzystać z tego prawa, Klient powinien skontaktować się pisemnie lub drogą elektroniczną z contact@hasik.design, a następnie zwrócić Towar do Sklepu.

  2. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów używania, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcji. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób przekraczający zwykłe użytkowanie.

  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów:

  • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub dostosowanych do jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • nierozłącznie połączonych z innymi rzeczami ze względu na swój charakter.

  4. Zwracany Towar powinien być odesłany w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu do Sklepu. Koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności następuje na konto bankowe, z którego dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie określi inny sposób zwrotu.

  § 6 Ochrona danych osobowych

  1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Internetowej Sklepu w zakładce “Polityka prywatności”.

  2. Klient dokonując zakupu akceptuje politykę prywatności.

  § 7 Postanowienia końcowe

  1. Każdemu Klientowi zostaje wystawiona faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodnie z przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub tradycyjnie wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu oznacza również zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

  2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Nie ogranicza on żadnych praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów w kraju jego zamieszkania.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, ogłaszając zmiany na stronie internetowej Sklepu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania na stronie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian będą realizowane na podstawie obowiązującego Regulaminu.

  X